Přestavba budovy C : Rozhovor s paní Zdeňkou Matějkovou
Jak je možné, že se stále neví, jestli grant vyšel? A kdy by měl být výsledek znám?

To bych taky ráda věděla, jak je možné, že 253 škol čeká na výsledek a možná se ani do prázdnin nedočká 🙂 . Proces hodnocení žádosti je zdlouhavý. Měl by trvat 7 měsíců od termínu pro podání žádostí – 18. 11. 2016. Každou žádost hodnotí 2 hodnotitelé. Pokud žadatel s přiděleným ohodnocením nesouhlasí, může požádat o přezkum, tedy nové hodnocení, což zase celý proces prodlužuje. Momentálně jsou prý již všechny projekty obodovány a čeká se, jestli Ministerstvo pro místní rozvoj celkový objem dotace nenavýší. Pro tuto výzvu bylo původně připraveno 917 mil. Kč a žádostí bylo podáno za téměř 3,6 mld. Kč.


Jak se vlastně o tak vysokou dotaci žádá? Co je k tomu potřeba?

Hlavně je asi potřeba nadšení, odvaha a trpělivost. Nenechat se odradit nečekanými komplikacemi a stále věřit a přesvědčovat sebe a okolí, že to dobře dopadne.

Na žádosti o dotaci z IROP se podílí mnoho lidí a přípravy trvají měsíce. Naše škola připravovala žádost celý rok 2016 a v roce 2017 probíhají další práce nutné k zahájení stavby.

Nejprve se záměr prodiskutovával na biskupství, pak s architektem a památkáři. V únoru 2016 byla hotová nová architektonická studie, ve které již byly zapracovány požadavky našich učitelů na jednotlivé učebny. Od března 2016 se pravidelně konala setkání přípravného týmu na biskupství, které vedl vedoucí stavebního oddělení a kam byla také zapojena dotační specialistka, která žádost se všemi přílohami připravovala. Učitelé jazyků a přírodovědných předmětů vybrali pomůcky za více než 10 mil. Kč, které bychom mohli z projektu nakoupit. Vedení školy muselo připravit zdůvodnění potřebnosti nové budovy, které s finančními ukazateli čítá téměř 100 stran. Dále jsme uzavřeli smlouvy s 5 základními školami, se kterými budeme v nových učebnách spolupracovat. Další podmínkou pro získání dotace byla spolupráce s budoucími zaměstnavateli, a proto máme domluveno 7 firem a vysokých škol, jejichž zaměstnanci budou do naší výuky také zapojeni. Veliký kus práce musel také udělat pan architekt, abychom získali stavební povolení.

Ráda bych zmínila i ty, kteří se za uskutečnění našeho projektu modlí a na které hodně spoléhám.


Na jakou částku by měla nová budova vyjít, a kdo ji vlastně bude financovat?

Celkové předpokládané náklady jsou 88,4 mil. Kč. Dotace z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) tvoří 95 % způsobilých výdajů – tj. 79,7 mil. Kč. Zbývající část 5,3 mil. Kč bude hradit vlastník budovy – Biskupství brněnské a částka 3,4 mil. Kč je DPH, které bude biskupství vráceno.


V jakém rozsahu by měla přestavba probíhat? A na jak dlouho by měla být?

Pokud dotaci získáme, mohla by stavební firma nastoupit již 1. července 2017. Konec realizace projektu je stanoven na 31. 12. 2018. Za tuto velmi krátkou dobu musí být budova C zbourána, místo ní postavena nová třípodlažní budova včetně vybavení, v budově B instalován výtah u stávajících WC a provedeny venkovní úpravy v prostoru mezi bránou, tělocvičnou a hlavním vchodem do budovy A.


Proč se bude bourat nejnovější část budovy? Nebylo by lepší investovat peníze například do nové fasády?

Možná začnu od prvních plánů na přestavbu školy. Již v roce 2005 vznikla architektonická studie, která zahrnovala komplexní modernizaci celého areálu školy. Od studie uplynulo téměř 10 let, kdy přišel nový pan ředitel a začal hledat možnosti, jak pěkný sen na „papíře“ uskutečnit. Jednal mnohokrát na biskupství, na radnici, na kraji, s našimi učiteli, architekty, památkáři, stavaři, dotačními specialisty, dodavateli učebních pomůcek …. a hledal finanční prostředky.

V průběhu roku 2015 se objevila zpráva, že střední školy budou moci získat dotace na stavby, stavební úpravy a pořízení vybavení za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích (komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi a přírodní vědy). A tak vznikl nápad novou budovu, která již v původní architektonické studii byla, upravit na centrum přírodovědných a jazykových učeben, abychom vyhověli dotačním podmínkám.

Vzhledem k tomu, že je celý areál památkově chráněn, můžeme veškeré rekonstrukce dělat pouze se souhlasem „památkářů“ a pochopitelně také se souhlasem vlastníka, Biskupství brněnského. A to už se dostávám k původní otázce: Proč se bude bourat nejnovější část budovy? Protože se z pohledu památkové péče architektonicky nehodí k budově kláštera, protože její nástavba není po posouzení statikem možná a protože můžeme na novou budovu získat finance z evropských fondů.

Z finančního hlediska je paradoxně složitější získat peněžní zdroje na opravu fasády, ale i na tom se pracuje. Zatím se podařilo vyměnit okna v budově B v hodnotě 2,3 mil. Kč. Dále začínáme připravovat opravu tělocvičny a ohradní zdi.


Jak se budou řešit třídy v době přestavby a laboratorní práce pro 2. A a sextu, pokud nebudou stát laboratoře?

Bude se učit v aule, v Halahoji, v učebně č. 09 a také více v učebně č. 32. Laboratorní práce budou probíhat ve třídě č. 04, kam bude přestěhována učebna chemie. Budou se dělat takové pokusy, které náhradní prostory umožní. Všichni budeme muset snést určitá omezení, která s sebou stavba přinese (hluk, prach, vstup pouze malou brankou aj.), ale věřím, že se to vyplatí.


Kam se přestěhuje vybavení tříd v době přestavby?

Již máme vypracován plán stěhování, abychom vyklidili budovu C do konce školního roku, i když nevíme, jestli se opravdu začne bourat a stavět. Učebna chemie bude přechodně v učebně č. 04, biologie v aule, učebny č. 22 a 24 v Halahoji a učebna č. 25 v učebně religionistiky. Část skříní se umístí také na chodbu a nepotřebný nábytek do sklepa. Akce „Kulový blesk“ začala v pondělí 19. 6. a moc bych si přála, aby se na konci prázdnin nemusela opakovat.