Co znamenají písmena C+M+B?


Tři králové je označením pro mudrce, kteří navštívili Ježíše v Betlémě krátce po jeho narození a přinesli mu zlato, kadidlo a myrhu. Bible ale vůbec neříká, kolik jich bylo. Poprvé se o třech mudrcích mluví na počátku 3. století a počet tři je pravděpodobně přisouzen z počtu darů, které Ježíši přinášejí. Počet mudrců však v jednotlivých výkladech kolísal od počtu dvou až po dvanáct, podobně i jména Kašpar, Melichar a Baltazar jim byla přisouzena až na základě středověké legendy.

Středověk je také obdobím, kdy jsou těmto jménům přiřazeny jednotlivé dary – Kašpar nese Kristu zlato jako symbol královské důstojnosti, Melichar kadidlo, které používají při bohoslužbách kněží a Baltazar přináší myrhu jako symbol Ježíšova lidství. Jednotliví králové pak podle různých výkladů představují všechna období lidského života; na scénách klanění Tří králů je jeden z nich zobrazován jako mladík, druhý jako muž a poslední jako stařec. Tři králové nebyli nikdy oficiálně svatořečeni, avšak jsou uctíváni jako patroni poutníků a hříšníků.

V západní liturgické tradici je svátek Tří králů ztotožněn se slavností Zjevení Páně. Tento svátek je dvanáctým dnem Vánoc a Vánoce jím vrcholí a končí. Svátek Tří králů nám připomíná především okamžik, kdy se Kristus zjevuje nejen izraelskému národu, ale všem; dává se poznat jako král všech.

O svátku Tří králů (6. ledna) píše posvěcenou křídou na dveře domů a chlévů zkratka K+M+B+ nebo latinsky C+M+B+ jako formule požehnání. Zkratka se vykládá jako iniciály tří králů. Původní text ale zní Christus mansionem benedicat – ať Kristus požehná tomuto příbytku (po celý rok – proto se za třetí křížek píše letopočet). Tři křížky symbolizují Nejsvětější Trojici, tj. Otce, Syna a Ducha Svatého. Nejsou to tedy znaménka „plus“ mezi iniciálami.